- | Email : bkpsda@haltimkab.go.id


Kepala BKPSDA Kabupaten Halmahera Timur

Kepala BKPSDA Kabupaten Halmahera Timur

 
Nama : Ismail Mahmud, SE
Jabatan : Kepala BKPSDA Kabupaten Halmahera Timur
Tempat Lahir : Halmahera Timur
Tanggal Lahir : 18 Mei 1976
Jenis Kelamin : L